Home

 

Resume

 

Contact

 
Workshop
Dreamweaver
Workshop
Power Point
Workshop
Microsoft Word
Workshop
Microsoft Excel
Workshop
Photoshop
 
www.kruumaporn.net
 
www.stuworkshop.net
/bigeyeshop
 
www.google.co.th
e-learning ครูอุมาพร
 
   

          วิชาเทคโนโลยีสำนักงาน เป็นรายวิชาที่ให้นักเรียน ได้รู้จักกับโปรแกรม Microsoft Office Word
     อย่างเชี่ยวชาญ ลึกซึ้งไม่ใช่เพียงแค่ความรู้เบื้องต้นเท่านั้น แต่ยังได้เรียนลึกลงไปจากที่เราเคยได้ใช้งาน
     จนสามารถทำงานเอกสารได้อย่างหลากหลายรูปแบบ ถูกต้องและสวยงาม
          โดยอาจารย์อุมาพร ไชยจำเริญได้เป็นผู้สอนสั่งให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการใช้
     โปรแกรม และได้มอบหมายงานเป็นการจัดทำ เอกสารเป็น Templete

          โดย มีผลงาน ดังนี้

      แบบฟอร์มจดหมายราชการ

     แบบฟอร์มบันทึกภายในหน่วยงานราชการ

     แบบฟอร์มจดหมายธุรกิจ

     ตัวอย่างการพิมพ์จดหมายราชการ

     แผ่นพับประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 
   
 
Home     : Resume     : Contact