www.kruumaporn.net
www.chetupon.ac.th
www.google.co.th
 
 
 

โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมประเภทสเปรดชีต (spreadsheet)
หรือโปรแกรมตารางทำงานซึ่งใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ สูตรคำนวณ
ลงบนแผ่นตารางงานคล้ายกับการเขียนข้อมูลลงไปในสมุด
ที่มีการตีช่องตารางทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ตารางแต่ละช่องจะมีชื่อกำกับไว้ในแนวตั้งหรือสดมภ์
ของตารางเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเริ่มจาก A,B,C,...เรื่อยไปจนสุดขอบตารางทางขวา มีทั้งหมด 256 สดมภ์ (Column)
แนวนอนมีหมายเลขกำกับเป็นบรรทัดที่ 1,2,3,...เรื่อยไปจนถึงบรรทัดสุดท้ายจำนวนบรรทัดจะต่างกัน
ในแต่ละโปรแกรม ในที่นี้เท่ากับ 65,536 แถว (Row)
ข้าพเจ้าได้ศึกษาโปรแกรมนี้จากอาจารย์ประพัฒ เกิดอินทร์ ผู้สอนวิชาโปรแกรมตารางงาน และ อาจารย์อุมาพร ไชยจำเริญ วิชาเทคโนโลยีสำนักงาน ให้รู้จักการใช้สูตรคำนวณเพื่อการใช้โปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพที่มากขึ้น
โดย มีผลงาน ดังนี้

ตารางคำนวณภาษีเงินได้
โจทย์การใช้ฟังก์ชั่น