++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++
     
   
 

         

เกียรติบัตรด้านวิชาการ

เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศยอดนักอ่าน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4

เกียรติบัตร ได้รับการยกย่องให้เป็นนักเรียนดีเด่นประเภทสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
ในการแข่งขันวิศวกรรมหุ่นยนต์(เลโก้)

เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศยอดนักอ่าน ระดับประถมศึกษาปีที่ 2

เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ประเภทผลการเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2553

เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคำขวัญ

เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์