stuworkshop.net

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ผลงานนักเรียน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 12:08 น. เขียนโดย ครูอุมาพร ไชยจำเริญ วันเสาร์ที่ 07 กรกฏาคม 2007 เวลา 09:54 น.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เผยแพร่ผลงานนักเรียนนักศึกษา ทีสอนโดยครูอุมาพร ไชยจำเริญ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้ใช้เผยแพร่ผลงานที่ได้ฝึกปฏิบัติในรายวิชาต่าง ๆ อาทิเช่น การทำ Project พัฒนาเว็บเพจ และการเขียนรายงานการพัฒนาเว็บ 5 บท การทำ Portfolio online เป็นต้น

 

โครงงานการพัฒนาเว็บไซต์

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 05:43 น. เขียนโดย Administrator วันเสาร์ที่ 07 กรกฏาคม 2007 เวลา 09:54 น.

ความหมายโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นงานวิจัยในระดับนักเรียน เป็นการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีอยู่ ในการศึกษา ทดลอง แก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำผลที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริง หรือใช้เพื่อช่วยสร้างสื่อเสริมการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โครงงานคอมพิวเตอร์จึงเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียน รู้และฝึกฝนการใช้ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาการสร้างผลงานจริงนักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ ซึ่งอาจเป็นปัญหาที่ต้องใช้ความรู้ ทางคอมพิวเตอร์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน โครงงานบางเรื่องอาจต้องการวัสดุอุปกรณ์นอกเหนือจากที่มีอยู่ ซึ่งนักเรียนจะต้องคิดออกแบบสร้างขึ้น หรือดัดแปลงเพื่อใช้งานให้ตรงกับความต้องการ โดยในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์จะอยู่ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาของครูใน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือต่างสาขาวิชารวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ด้วย

 

โครงงานการพัฒนาเว็บไซต์

โครงงานการพัฒนาเว็บไซต์ เป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ ที่จัดให้นักเรียนที่เรียนในระดับ ปวช. ที่เรียนรายวิชาการสร้างเว็บเพจ  ได้นำความรู้ที่เรียนในรายวิชา มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำเว็บไซต์  โดยนักเรียนมีอิสระในการออกแบบ เลือกเนื้อหาในการจัดทำตามความสนใจ  นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง  ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะ และประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น