เห็ดฟาง

เห็ดหูหนูดำ

เห็ดหัวลิง

อาหารจากเห็ด

 
 
 

ติดต่อเรา

 
   

 เห็ดจัดเป็นพืชจำพวกเชื้อรา(Fungi)ในอดีตคนมักจะมองและคิดถึงเห็ดในลักษณะที่ไม่ปลอดภัยลึกลับและน่ากลัวเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำไม่มีคลอโรฟีลสังเคราะห์แสงเองไม่ได้อาศัยอาหารจากอินทรีย์วัตถุเช่นซากพืชหรือสิ่งมีชีวิตอื่นการเจริญเติบโตของเห็ดเริ่มจากสปอร์(Spore)ที่อยู่บริเวณครีบดอกปลิวไปตกบนบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมสปอร์ก็จะเจริญเป็นเส้นใยเส้นใยเหล่านี้จะรวมตัวกันมากขึ้นและเจริญพัฒนาเป็นกลุ่มก้อนเกิดเป็นดอกเห็ดบนพื้นดิน บนต้นไม้ ขอนไม้ ซากพืช มูลสัตว์ ฯลฯ แต่ก่อนไม่มีใครกล้านำเห็ดมาปรุงอาหารรับประทาน เพราะไม่แน่ใจว่าจะมีอันตรายหรือไม่ เมื่อวิทยาการเจริญมากยิ่งขึ้น จึงสามารถนำเห็ดมาปรุงอาหารที่เอร็ดอร่อยมาก เดิมทีเป็นการเก็บเห็ดจากธรรมชาติมารับประทานซึ่งต้องอาศัยการสังเกตเป็นอย่างมาก เนื่องจากเห็ดในธรรมชาติมีทั้งที่รับประทานได้และรับประทานไม่ได้(มีพิษ) แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมาก ทำให้เราสามารถนำเห็ดที่รับประทานได้ รสชาติดี มาเพาะเลี้ยงในถุงพลาสติกซึ่งเป็นกระบวนการเพาะแบบเลียนแบบธรรมชาติ ขั้นตอนการผลิตมีความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรคและสามารถเพาะเห็ดได้หลายชนิด เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรมเป๋าฮื้อเห็ดขอนขาว เป็นต้นโดยใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราเป็นวัสดุหลักบางแห่งอาจใช้วัสดุอื่นทดแทนได้ เช่นฟางข้าวไส้นุ่น ชานอ้อยหรือหญ้าป่นละเอียด และวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรทุกชนิด
เนื่องจากเห็ดเป็นพืชที่มีรสชาติอร่อยโปรตีนสูง สามารถนำไปประกอบหรือปรุงอาหารได้หลายชนิดเป็นที่นิยมของผู้บริโภคจึงเหมาะที่จะนำไปเพาะเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมได้ ปัจจุบันนี้ เห็ดเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกในรูปลักษณ์ของอาหารและยา มีความสำคัญทั้งในแง่ของสิ่งแวดล้อมต่อชีวิตมนุษย์และอื่นๆเกือบทุกด้าน ทั่วโลกมีผู้ผลิตยาจากเห็ดประมาณ 162,000 ล้านบาทและเป็นการผลิตเห็ดเพื่อการบริโภคเป็นมูลค่า 675,000 ล้านบาท
ในประเทศไทยมีการเพาะเห็ดหลายชนิดด้วยกัน ได้แก่ เห็ดฟาง เห็ดหูหนต่าง ๆ เช่นเห็ดหูหนูขาว เห็ดหูหนูบาง เห็ดหูหนูเผือก ู เห็ดตระกูลนางรม เช่น เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า เห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดนางนวล เห็ดนางรมฮังการี
        การเจริญเติมโตของเห็ดต้องอาศัยปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เช่น ความชื้น อากาศ อุณหภูมิ แสง สภาพความเป็นกรด-ด่างของแหล่งอาหาร เราแบ่งเห็ดตามความเป็นอยู่เป็น 3 ประเภท คือ
1.ประเภทกินอยู่กับอินทรียวัตถุ เป็นเห็ดที่ขึ้นอยู่กับซากพืช ซากสัตว์เป็นพวกย่อยสลายซากพืช
2.ประเภทกินอยู่กับต้นพืชและแมลง เช่นเห็ดหิ้ง เห็ดหลินจือ
3.ประเภทอาศัยอยู่กับรากพืช เป็นราที่อาศัยแบบพึ่งพากัน